Ανάπτυξη Φ/Β Συστημάτων (ΑΠΕ)

Από τη μελέτη, την υλοποίηση, την ανάπτυξη αλλά και τη συντήρηση των Φ/Β Συστημάτων, η ARC αποτελεί τον μόνο συνεργάτη που θα χρειαστείτε καθώς αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες εργασίες που απαιτούνται.
Ειδικότερα:

Μεθοδολογία

Μέσα από μία ολιστική προσέγγιση που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο κάθε δυνητικού λάθους και αστοχίας, η ARC ακολουθεί μία άρτια δομημένη μεθοδολογία που ανταποκρίνεται με τον πλέον σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, στις ανάγκες του πελατολογίου της. Ειδικότερα:

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας, καθώς και η πολυετής και αδιάλειπτη σχέση με τους εξωτερικούς συνεργάτες και υπεργολάβους, διασφαλίζουν την πλήρη και απρόσκοπτη συμμόρφωση με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις κάθε έργου. Η ARC, δραστηριοποιούμενη ως αυτόνομη κατασκευάστρια εταιρεία, εκμεταλλεύεται το μοναδικό αυτό πλεονέκτημα της καθετοποίησης των εργασιών της, διασφαλίζοντας ένα ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα με μεγάλη οικονομία κλίμακας και απαλλαγμένο από κινδύνους που προκύπτουν εξαιτίας ανάμειξης τρίτων εμπλεκομένων.

1. Ποιότητα
Η ARC δεν διαπραγματεύεται την ποιότητα του έργου, τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και στην ποιότητα του επιλεγόμενου εξοπλισμού. Από τη μελέτη, την ανάπτυξη και την υλοποίηση, η κατά κανόνα προσέγγισή μας βασίζεται στον παράγοντα της ποιότητας.

2. Ασφάλεια
Στόχος και εσωτερική επένδυση της εταιρείας μας, αποτελεί η ασφάλεια στο έργο. Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρεία μας έχει επενδύσει χρονικά και οικονομικά στην ασφάλεια του εργαζομένου, καθώς και της ασφάλειας ως προς την εκτέλεση επί των έργων, πλήρως συμμορφωμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής. Παράλληλα, μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις και επιμορφωτικές δράσεις, εξασφαλίζουμε όλες τις επικαιροποιημένες γνώσεις ασφαλείας πάνω στο αντικείμενό μας.

3. Χρονοδιάγραμμα
Η εταιρεία αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των πελατών της, πορεύεται διαμορφώνοντας αποθήκη υλικών (stock) αλλά και buffer Zone χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων, αντιμετωπίζοντας όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, τη δυσμένεια των εντολών αλλαγής και των καθυστερήσεων.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Η βιωσιμότητα των Φωτοβολταϊκών Έργων, καθώς και η υλοποίηση των μελλοντικών επενδυτικών στόχων, αποτελούν στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την καλή λειτουργία των ήδη εγκαθιδρυμένων εγκαταστάσεων. Για την καλή λειτουργία ενός έργου, απαιτείται η τακτική και οργανωμένη επιτήρηση και συντήρησή του από την άρτια καταρτισμένη ομάδα της εταιρείας μας. Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από τα εξειδικευμένα συνεργεία της ARC, με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και αναμόρφωση λογισμικών επιτήρησης παραγωγής, ελέγχου και σφαλμάτων, όπως επίσης και στην επιτόπου συντήρηση του Ηλεκτρολογικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες χλοοκοψίας και καθαρισμού των Φ/Β πλαισίων καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας των Υποσταθμών Χ.Τ./ Μ.Τ. Η εστίαση στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για λειτουργικά Φωτοβολταϊκά Πάρκα, έχει διαμορφώσει μία σειρά υπηρεσιών παροχής, στην υπόσχεση παραγωγής ενέργειας της ηλιακής επανάστασης. Τα διαπιστευτήριά μας για τη συντήρηση και τη διαχείριση ηλιακής ενέργειας περιλαμβάνουν τρία σενάρια συνεργασίας. 

Η αποθήκευση της ενέργειας αποτελεί μία φυσική εξέλιξη των επενδυτικών σχημάτων ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, μέσα από την αξιοποίηση των μηχανικών και κατασκευαστικών δυνατοτήτων τους, με επωφελή σενάρια όπως: σταθεροποίηση του δικτύου, διαχείριση απομείωσης παραγόμενης ενέργειας σε περιόδους αιχμής και υπερφόρτωσης του δικτύου κ.ά.

Βάσει του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ισχύον καθεστώς αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταρίας, η ARC έχει ήδη προβεί σε συμμαχίες – συνεργασίες παγκόσμιων προμηθευτικών οίκων και δηλώνει ετοιμότητα για την περαίωση της Αδειοδοτικής διαδικασίας αυτόνομων έργων αποθήκευσης ενέργειας, όπως και για το συνδυασμό της αποθήκευσης ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς.

Αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας συνέπειας και ευθύνης, αποτελεί η διαχείριση ποιότητας ασφάλειας και υγιεινής, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη συνθήκη συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (συνεργάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, δημόσιοι φορείς κτλ.). Κάθε έργο της ARC σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από ειδικούς της ηλιακής βιομηχανίας που μοιράζονται την ίδια κουλτούρα με τη δική μας, αναφορικά με τα θέματα της ασφάλειας και της ποιότητας. Γι΄ αυτό και διασφαλίζουμε μέσα από την εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας πως οι άνθρωποί μας, επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια κάθε μέρα και ότι τα συστήματα που κατασκευάζουμε, έχουν την απαραίτητη ποιότητα για να υπερκαλύψουν την αρχικώς σχεδιαζόμενη διάρκεια ζωής τους. Είτε χτίζουμε στη ταράτσα μίας πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής, είτε σε μία βάση μίας απομακρυσμένης γεωργικής περιοχής, τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητάς των εργασιών μας, βασίζονται στις ίδιες ακριβώς αρχές! Ζούμε με αυτές τις αρχές για τη δική μας ακεραιότητα και για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά μας, παράγουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πελάτες μας.

Η ARC αναλογιζόμενη τη βαρύτητα του έργου της μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, παρακολουθεί συνεχώς τις διεθνείς τάσεις και προσαρμόζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, συνυπολογίζοντας και αξιολογώντας τους δυνητικούς κινδύνους, τις ευκαιρίες αειφορίας που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τους περιορισμένους πόρους, την αστικοποίηση, τη ρύθμιση και την ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η ARC από την πρώτη κιόλας ημέρα της λειτουργίας της έως και σήμερα, δραστηριοποιείται με γνώμονα:

  • Την πλήρη ικανοποίηση του Πελατολογίου της.
  • Την ανάδειξη των αρχών της Βιωσιμότητας.
  • Τη συνεχή εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
  • Την προστασία του Περιβάλλοντος.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;